(PDF) SAMENVATTINGEN OVS-UITSPRAKEN - Verzekeraars · 2020. 12. 23. · De OVS sluit zoveel mogelijk aan bij het gemene recht. De verklaring van een inzittende kan op grond daarvan in beginsel - DOKUMEN.TIPS (2024)

 • 2019-55097969-3529/ipouw 1.

  SAMENVATTINGEN OVS-UITSPRAKEN

  Uitspraken 2020 20 GCS – OVS 07

  WEL OF GEEN ONDERLING VERHAAL BIJ KETTINGBOTSING?

  Bij een kettingbotsing zijn vier auto’s betrokken. Partij A isde achterste auto, partij B de een-na-

  voorste. Van de vier auto’s zijn alleen partij A en BOVS-deelnemers. De vraag is of partij B de

  aan haar verzekerde uitgekeerde cascoschade kan verhalen oppartij A.

  Dat de andere twee partijen geen OVS deelnemers zijn, betekentniet dat de OVS niet geldt

  tussen de partijen A en B. De feitelijke omstandigheden van debotsing vallen onder de

  omschrijving van botsingssituatie 3b van de OVS. Uit detoelichting op artikel 3b van de OVS

  volgt dat een kettingbotsing wordt teruggebracht naar een ketenvan enkelvoudige botsingen.

  De drie enkelvoudige botsingen worden in dit geschil weliswaarniet geregeld door de OVS,

  maar de onderlinge verhouding tussen de partijen A en B wel.Artikel 12 van de OVS bepaalt

  dat verzekeraars voor de uitgekeerde schade slechts eenvorderingsrecht op elkaar hebben op

  grond van de OVS. Vervolgens doen alle betrokken verzekeraarsafstand van verhaal jegens

  elkaar. Op grond van artikel 12 van de OVS kan partij B decasco-uitkering niet verhalen op

  partij A.

  20 GCS - OVS 06 VERKLARING ECHTGENOTE VAN BESTUURDERDOORSLAGGEVEND?

  Na een aanrijding vullen partijen op het door hen beideondertekende aanrijdingsformulier iets

  anders in en de lezingen over de toedracht staan haaks opelkaar. Naast het aanrijdingsformulier

  is er een verklaring van de echtgenote van een van de partijendie zich als inzittende in een van

  de personenauto’s bevond. De OVS sluit zoveel mogelijk aan bijhet gemene recht. De verklaring

  van een inzittende kan op grond daarvan in beginsel dienen alsbewijs. Op grond van artikel 164

  Rv kan een verklaring van een partij-getuige geen bewijs in heteigen voordeel opleveren, maar

  kan deze alleen dienen als aanvulling van onvolledig bewijs. Alspartij-getuige kan onder andere

  worden aangemerkt diegene die een eigen financieel belang heeftbij de afwikkeling van de

  schade. In dit geschil is onweersproken gesteld dat deechtgenote een dergelijk belang heeft.

  Haar verklaring is om die reden aan te merken als eenpartij-getuigenverklaring. OVS 6 is van

  toepassing.

  20 GCS – OVS 05

  VAN RIJSTROOK WISSELEN OF ACHTEROP RIJDEN?

  Een personenauto voegt in op de snelweg en vervolgens ontstaater een botsing waarbij een

  vrachtwagen achterop de personenauto botst. De vraag is of ersprake is van een bijzondere

  verrichting (OVS 1), een voltooide rijstrookwisseling (OVS 3) ofdat de toedracht niet vast staat

  (OVS 6). Er is geen door beide partijen ondertekendaanrijdingsformulier en geen

  getuigenverklaring die doorslaggevend is. Op basis van hetexpertiserapport van de schade aan

  de personenauto, waaruit blijkt dat de schade links achter ziten de stootrichting 7 uur was, kan

  de conclusie worden getrokken dat de personenauto zich nog nietgeheel en in rechte stand op

  de rijstrook bevond. De rijstrookwisseling was nog nietvoltooid. OVS 1 is van toepassing.

  20 GCS – OVS 04

  TEGENSTRIJDIGE LEZINGEN BIJ ‘MIJN OPMERKINGEN’

  Partijen hebben samen een aanrijdingsformulier ingevuld enondertekend. Aan de zijde van de

  verzekerde van partij A staat op het aanrijdingsformulier ondertoedracht het vakje ‘stond stil’

  aangekruist. Aan de zijde van de verzekerde van partij B staanbij toedracht de vakjes ‘verliet

  een parkeerplaats’, ‘ging parkeren’ en ‘reed achteruit’aangekruist. Bij ‘Mijn opmerkingen’ heeft

  de verzekerde van partij A ingevuld “stond stil” en deverzekerde van partij B “beide auto’s reden

  achteruit”. De vraag is of OVS 1 of 6 van toepassing is. Decommissie oordeelt dat ook de

  verzekerde van partij A achteruit reed niet aangetoond is. Debestuurders geven op het

 • 2019-55097969-3529/ipouw 2.

  schadeformulier bij ‘Mijn opmerkingen’ ieder een andere lezingover het al dan niet achteruit

  rijden van de verzekerde van partij A. Uit hetaanrijdingsformulier kunnen

  op dit punt geen conclusies worden getrokken. Ook voor hetoverige is geen bewijs voor het

  gestelde achteruitrijden van de verzekerde van partij Abeschikbaar.

  Nu vast staat dat de verzekerde van partij B een bijzondereverrichting uitvoerde, en

  onvoldoende is vast komen te staan dat ook de verzekerde vanpartij A een bijzondere

  verrichting uitvoerde, concludeert de commissie dat OVS 1 vantoepassing is.

  20 GCS – OVS 03 GEVOLMACHTIGD AGENT HOEFT SCHADE VANNIET-AANGESLOTEN

  VOLMACHTGEVER NIET CONFORM OVS AF TE WIKKELEN

  Kettingbotsing met drie voertuigen. De cascoschade van hetvoorste voertuig is verzekerd bij

  een verzekeraar die geen OVS-deelnemer is. De gevolmachtigdagent van deze

  cascoverzekeraar spreekt op basis van het gemene recht deachterste partij aan. De achterste

  partij stelt dat de cascoschade op basis van de OVS verhaaldmoet worden op de middelste

  partij. Dit omdat de gevolmachtigd agent ook gevolmachtigde isvan de wel bij de OVS

  aangesloten WA-verzekeraar van het voorste voertuig, en degevolmachtigde ook als zodanig

  in het RDW-register staat. De gevolmachtigd agent zou zichvolgens de achterste partij daarom

  aan de OVS moeten conformeren, ook voor de cascoschade. Decommissie oordeelt dat de

  cascoschade niet onder de OVS valt nu deze niet is verzekerd bijeen bij de OVS aangesloten

  verzekeraar. Dit wordt niet anders door het feit dat degevolmachtigd agent ook gevolmachtigde

  is van de wel aangesloten WA-verzekeraar. Deze volmacht en deRDW-registratie zien immers

  alleen op het WA-risico.

  20 GCS 0VS 02

  IS ER SPRAKE VAN EEN STELSEL VAN WEGEN?

  Op een bedrijfsterrein rijdt een vrachtauto achteruit om aan tedocken. Om recht voor het dock

  te komen, rijdt de vrachtauto een stukje vooruit. Op dat momentrijdt er een bestelauto voor de

  vrachtauto langs en volgt er een botsing. De vraag is of er ophet terrein sprake is van een stelsel

  van wegen en als dat het geval is, of sprake is van wegrijden.De commissie concludeert dat

  geen sprake is van een stelsel van wegen. De aanwezige belijningheeft voornamelijk betrekking

  op de aanduiding van de parkeervakken en vormt geen stelsel vanwegen. Ook voor het overige

  ziet de commissie geen aanwijzingen voor een stelsel van wegen.De commissie is van oordeel

  dat de OVS niet van toepassing is op deze botsing. Aan verderebeoordeling van de OVS-

  artikelen komt de commissie dan ook niet toe.

  20 GCS OVS 01

  ALS EEN PORTIER NOG NIET DICHT IS DAN STAAT HET OPEN

  Er vindt een botsing plaats tussen de geparkeerd staandepersonenauto van partij A en de

  personenauto van partij B. Partij A is net ingestapt en hetportier staat nog een stukje open.

  Partij B rijdt tegen de zijkant van de auto van partij A aan envervolgens tegen het portier. Partij

  B geeft aan te zijn geschrokken van het geopende portier.Partijen verschillen van mening of

  OVS 1 of OVS 5 van toepassing is. Partij A vindt dat het sluitenvan een portier geen bijzondere

  verrichting is, want het is niet aan te merken als openen ofopen laten staan van het portier.

  Partij B vindt dat het portier nog open staat en dat er causaalverband aanwezig is tussen het

  openstaande portier en de botsing.

  De commissie stelt vast dat het portier van de auto van partij Aopen stond. Nu partij B is

  geschrokken van het portier en er een botsing heeftplaatsgevonden waarbij het portier is

  geraakt, is er causaal verband tussen de botsing en debijzondere verrichting van partij A. OVS

  1 is van toepassing.

 • 2019-55097969-3529/ipouw 3.

  Uitspraken 2019 19 GCS-OVS 06 WELKE PARTIJ RIJDT NIET VOLLEDIGOP DE EIGEN WEGHELFT?

  In de bocht van een weg vindt een botsing plaats tussen eenelkaar tegemoet rijdende auto en

  een bestelbus. Op het door beide partijen ondertekendeaanrijdingsformulier is bij partij B vakje

  15 aangekruist: ’kwam op een rijbaan bestemd voor hettegemoetkomend verkeer’. Er is een

  situatieschets gemaakt en niets ingevuld bij ‘Mijn opmerkingen’.Op de achterzijde van het

  aanrijdingsformulier geeft partij B aan dat het kruisje bijvakje 15 niet voor haar maar voor partij

  A bedoeld is. Na de botsing zijn foto’s gemaakt.

  De commissie stelt vast dat vakje 15 is aangekruist bij partij Ben door beide partijen niets is

  ingevuld bij ‘Mijn opmerkingen’. Uit de situatieschets blijktniet welke partij op de verkeerde

  weghelft is gekomen. De commissie oordeelt in lijn met 11GCS-OVS 01 dat de situatieschets

  een hulpmiddel is en in samenhang met andere gegevens moetworden bekeken. Daarbij hecht

  de commissie de meeste waarde aan het bij partij B aangekruistevakje 15, waar partij B ook

  voor getekend heeft. Partij B heeft op de voorzijde geenopmerking geplaatst en de gemaakte

  opmerking op de achterzijde doet hier niets aan af. OVS 4 is vantoepassing in het voordeel van

  de verzekeraar van partij A.

  19 GCS-OVS 05 HET MEEST LINKS GELEGEN FIETSPAD GEBRUIKEN,VERBODEN RIJRICHTING? Een rechts afslaande personenauto komt inbotsing met een bromfietser die in

  tegenovergestelde richting op het fietspad rijdt. Vraag is of debromfietser in verboden rijrichting

  rijdt en daarom OVS1 van toepassing is, of dat OVS 2 vantoepassing is, omdat er sprake is van

  afslaan en voertuigen die uit verschillende rijrichting komen.Het enkele feit dat de bromfietser

  op het meest links gelegen fietspad rijdt betekent niet dat ersprake is van rijden in verboden

  rijrichting. Echter, in dit geval stond er ter plaatse een bordC2 in de middenberm. Het bord C2

  geldt voor de gehele linker zijde van de weg en dus ook voor hetfietspad dat deel uitmaakt van

  die weg. De bromfietser reed daarom in verboden rijrichting, wateen bijzondere verrichting is in

  de zin van de OVS. OVS 1 is van toepassing.

  19 GCS-OVS 04

  VERKLARING INZITTENDE VOLDOENDE ALS BEWIJS?

  De lezingen van de bestuurders zijn tegenstrijdig en eengezamenlijk ingevuld en ondertekend

  schadeformulier ontbreekt. De lezing van één van de bestuurderswordt echter bevestigd door

  de verklaring van diens inzittende. De commissie vindt in hetdossier onvoldoende aanleiding

  om te twijfelen aan de juistheid van deze verklaring. Decommissie oordeelt dat hiermee de

  toedracht van de aanrijding voldoende vast is komen testaan.

  19 GCS-OVS 03

  WELOF GEEN BIJZONDERE VERRICHTING?

  Het aanrijdingsformulier is door beide partijen ingevuld enondertekend. Een van beide partijen

  zet op de achterzijde van het formulier dat hij in plaats vanvakje 12.2, vakje 12.4 had moeten

  aankruisen. Daarnaast blijkt uit de toelichting dat partijaangeeft meer dan 25 meter te hebben

  gereden. Alles overziende is de commissie van mening dat nietzonder meer van kan worden

  uitgegaan dat partij een bijzondere verrichting uitvoerde. Decommissie stelt vast dat de auto’s

  vanuit verschillende richtingen het kruispunt naderden en op dekruising zijn gebotst. De

  commissie is van oordeel dat OVS 2 van toepassing is op dezeaanrijding.

  19 GCS-OVS 02 EENZIJDIG AANVULLEN SITUATIESCHETS. BEWIJS VOORVAN RIJSTROOK WISSELEN?

  Partijen vullen geen gemeenschappelijk aanrijdingsformulier in.Partij B maakt een

  situatieschets en ondertekent de voorzijde van het formulier.Partij A zet een paar extra strepen

 • 2019-55097969-3529/ipouw 4.

  in de situatieschets op zijn formulier maar ondertekent hetformulier niet aan de voorzijde. De

  vraag is of de strepen laten zien dat Partij B van rijstrookwisselde. De commissie vindt niet dat

  uit de aanvullingen op de situatieschets is af te leiden dat deauto over de onderbroken streep

  reed. De commissie verbindt er geen gevolgen aan dat Partij Ageen nadere opmerkingen heeft

  geplaatst op de voorzijde van het aanrijdingsformulier. Hijheeft deze voorzijde immers niet

  ondertekend. De toedracht staat onvoldoende vast. De schade valtonder OVS 6.

  19 GCS-OVS 01

  GELDT DE VERPLICHTE RIJRICHTING OP DE ROTONDE OOK VOOR HETFIETSPAD?

  Partij B rijdt met zijn bromfiets op het fietspad naast derotonde. Partij B rijdt met de klok mee.

  Partij A verlaat de rotonde en botst tegen de bromfiets vanpartij B. Midden op de rotonde staat

  het verkeersbord D1 (rotonde verplichte rijrichting). Geldt ditbord ook voor het verkeer op het

  fietspad? Is hier sprake van tegen het verkeer inrijden vanpartij B?

  De commissie oordeelt op basis van de situatie ter plaatse dathet fietspad deel uitmaakt van

  de rotonde. Op het fietspad zijn geen andere borden geplaatstwaaruit blijkt dat er voor het

  fietspad een ander regime geldt. Het bord D1 is ook vantoepassing op het fietspad.

  De commissie oordeelt met verwijzing naar 09 GCS-OVS 01 dat bijtoepassing van de OVS het

  negeren van bord D1 ook gezien moet worden als rijden inverboden rijrichting.

  Deze schade valt onder OVS 1.

  Uitspraken 2018 18 GCS-OVS-03 VAN RIJSTROOK WISSELEN OFPARKEERSTAND?

  Partij B valt in slaap achter het stuur op de snelweg en botsttegen de rechtervangrail naast een

  uitvoegstrook. Partij B raakt vervolgens in een slip en komttollend dwars op de rechter rijstrook

  tot stilstand. Partij A botst 10 à 20 seconden later tegen delinker zijkant van de stilstaande partij

  B. Is hier sprake van parkeerstand of van wisselen van rijstrookvan partij B? De commissie

  oordeelt met verwijzing naar 06 OVS - GCS 03 dat er geen sprakeis van

  parkeren/parkeerstand in de zin van de OVS. Van een "geparkeerdmotorrijtuig" als bedoeld in

  OVS 5 is geen sprake als een motorrijtuig door eenverkeersongeval op de rijbaan tot stilstand

  komt. De commissie oordeelt met een verwijzing naar 14 GCS - OVS01 dat er sprake is van

  "van rijstrook of rijbaan wisselen". Het tollend zijdelingsverplaatsen van de ene naar de andere

  rijstrook valt onder de definitie "van rijstrook of rijbaanwisselen". Partij B bevond zich nog niet

  volledig en in rechte stand op de rijstrook, zodat het vanrijstrook of rijbaan wisselen nog niet

  was voltooid.

  Deze schade valt onder OVS 1.

  18 GCS-OVS 02 KRUISPUNT VAN 2 (BROM)FIETSPADEN MET ONDUIDELIJKEVOORRANGSREGELING TOETSING AAN CRITERIA VAN OVS 2. Een bromfietsersteekt bij een oversteekplaats een voorrangsweg over. Hij passeertdaarbij 2

  keer haaientanden die direct voor de beide hoofdrijbanengeplaatst zijn. Direct voor het aan de

  andere zijde gelegen fietspad zijn echter geen haaientandengeplaatst. De bromfietser komt in

  botsing met een andere bromfietser die voor hem van links kwamen die rechtdoor op het

  fietspad rijdt.

  Partijen verschillen van mening over wie van beide bromfietsersvoorrang had. De commissie

  toetst echter eerst of voldaan is aan de criteria van OVS 2. Decommissie stelt vast dat het vlak

  dat ontstaat op het snijpunt van de twee fietspaden als eenkruispunt beschouwd kan worden.

  De bromfietsers naderen dit kruispunt ook uit verschillenderichtingen. Uit de stukken blijkt echter

  niet of enig deel van beide bromfietsen zich op het moment vande botsing nog op het kruispunt

  bevond. De schade valt onder OVS 6.

 • 2019-55097969-3529/ipouw 5.

  18 GCS-OVS 01 MET MOTOR TUSSEN FILE DOORRIJDEN, VAN RIJSTROOKWISSELEN? Een motorrijder rijdt op een weg met twee rijstrokentussen een file door. Op een gegeven

  moment blijft het linker handvat van de motor steken achter derechter buitenspiegel van een

  auto. Partijen twisten over de vraag of er sprake is van debijzondere verrichting van rijstrook of

  rijbaan wisselen. Blijkt dat uit de situatieschets die niet opschaal is getekend? En als partijen

  het niet over de botsingsituatie eens zijn, is OVS 6 dan vantoepassing?

  De commissie benadrukt dat de OVS uitgaat van standaardbotsingsituaties en dat de

  beschikbare informatie het uitgangspunt is voor de beoordeling.Uit de situatieschets volgt dat

  de auto volledig op de linker rijstrook in rechte stand reed.Het stuur van de motor bevond zich

  op de linker en rechter rijstrook. Het tussen de voertuigen inde file doorrijden, in combinatie met

  de situatieschets (die weliswaar niet op schaal is getekend)leidt tot de conclusie dat sprake is

  van rijstrook wisselen. De schade valt onder OVS 1.

  Uitspraken 2017 17 GCS-OVS 07 SCOOTER WAAIT OM TEGEN GEPARKEERDEAUTO, OVS 5 OF 6?

  Een auto en een scooter staan naast elkaar geparkeerd op eenparkeerterrein. Door harde wind

  valt de scooter tegen de auto. Hierdoor ontstaat schade aan descooter en de auto. Is OVS 5 of

  6 van toepassing?

  OVS 5 ziet op een botsing tussen een rijdend en een geparkeerdmotorrijtuig. Volgens de OVS

  is ‘rijden’ vooruitrijden, waaronder begrepen het stilstaan alseen korte onderbreking van het

  rijden.

  De commissie vindt het door harde wind omvallen van de bijPartij A verzekerde scooter geen

  rijden. OVS 5 is daarom niet van toepassing.

  Artikel 6 OVS gaat over een botsing tussen twee motorrijtuigendie niet onder OVS 1 t/m 5 valt.

  Botsing in de zin van de OVS is elke aanraking tussen tweemotorrijtuigen al dan niet met schade

  tot gevolg. De commissie stelt vast dat dit geval niet onder OVS1 tot en met 5 valt maar wel

  een botsing is als omschreven in de OVS. OVS 6 is vantoepassing.

  17 GCS-OVS 06

  RANGORDE OVS ARTIKELEN VOLGENS OVS 7

  De botsing van partij A en B voldoet aan zowel de criteria vanOVS 1 als aan die van OVS 2.

  OVS 7 bepaalt dat in zo'n geval een artikel met een lager nummervoor een artikel met een

  hoger nummer gaat. De verzekeraar van partij B is echter vanmening dat OVS 7 zodanig

  moet worden uitgelegd dat moet worden uitgegaan van de primaireoorzaak van de aanrijding.

  In het onderhavige geval is dat het niet verlenen van voorrangdoor partij A (OVS 2).

  De commissie overweegt dat OVS 7 geen onderscheid maakt tussende mate waarin de

  fouten van de bestuurders hebben bijgedragen aan het ontstaanvan de aanrijding. Het

  gemene recht is weliswaar uitgangspunt voor de OVS, maar ditwordt in de OVS

  gestandaardiseerd door de botsingsituaties abstract te regelen.De vraag wat de primaire

  oorzaak van de aanrijding was, moet daarom buiten beschouwingworden gelaten. De schade

  valt onder OVS 1.

  17 GCS-OVS 05

  WINDVLAAG: VAN RIJSTROOK WISSELEN?

  Een personenauto en een vrachtwagen rijden op twee rijstrokennaast elkaar. Door een

  windvlaag wordt de personenauto tegen de trailer van devrachtwagen gedrukt. De vraag is of

  dit van rijstrook wisselen is? De geschillencommissie ziet ophet aanrijdingsformulier twee pijlen

  staan waaruit wordt afgeleid dat de personenauto naar rechts isgereden en op de

  rechterrijstrook terecht is gekomen waar de aanrijding plaatsvond. De bijzondere verrichting

  van rijstrook wisselen wordt aangenomen.

 • 2019-55097969-3529/ipouw 6.

  17 GCS-OVS 04

  VANAF VLUCHTSTROOK RECHTDOOR DE UITVOEGSTROOK OPRIJDEN:RIJSTROOK

  WISSELEN?

  Een vrachtwagen rijdt op de rechter rijstrook en eenpersonenauto op de vluchtstrook in dezelfde

  richting. De vrachtwagen rijdt vanaf de rechter rijstrook deuitvoegstrook op en de personenauto

  vanaf de vluchtstrook. De vraag die partijen verdeeld houdt isof beide partijen van rijstrook

  wisselen. De commissie is van oordeel dat er bij beide partijensprake is van het uitvoeren van

  de bijzondere verrichting van of naar een invoeg- ofuitvoegstrook rijden.

  17 GCS-OVS 03

  KRUISING IN DE ZIN VAN OVS 2 EN WIE HEEFT VOORRANG?

  Twee voertuigen komen met elkaar in botsing, terwijl zij iedervanuit een verschillende zijweg

  de N-weg oprijden. Zij passeren daarbij Bord B6 (‘verleenvoorrang aan bestuurders op de

  kruisende weg’) en haaientanden. Partijen verschillen van meningover de vraag of er sprake is

  van een kruispunt in de zin van de OVS. De commissie is vanoordeel dat er op de

  aanrijdingslocatie sprake is van een kruising van wegen, zodat –in beginsel – OVS 2 van

  toepassing is. Omdat in deze zaak niet duidelijk wordt wievoorrangsgerechtigd is, valt deze

  zaak niet onder OVS 2. Deze schade valt onder OVS 6.

  17 GCS-OVS 02

  UITZWENKEN BIJ AFSLAAN

  Partij A (auto) en partij B (vrachtwagen) rijden naast elkaar.Partij A wil linksaf slaan, partij B wil

  rechtsaf. Er vindt een botsing plaats. Alhoewel het aannemelijkis dat de vrachtwagen van partij

  B bij het uitzwenken gedeeltelijk op de rijstrook is gekomenwaar partij A reed, kan dit niet

  worden afgeleid uit de situatieschets op hetaanrijdingsformulier. De commissie is van oordeel

  dat de toedracht van het ontstaan van de botsing niet kan wordenvastgesteld.

  Deze schade valt onder OVS 6.

  17 GCS-OVS 01

  VAN VERDRIJVINGSVLAK RIJSTROOK OPRIJDEN. VAN RIJSTROOKWISSELEN?

  Op een rondweg rijdt een vrachtauto op de rechter rijstrook. Eenpersonenauto berijdt de linker

  rijstrook. De personenauto blijft op deze rijstrook rijden terhoogte van het punt waar twee

  verdrijvingspijlen en bord L5 (einde rijstrook) het einde van delinker rijstrook aankondigen. De

  personenauto rijdt vervolgens over het op het wegdekaangebrachte verdrijvingsvlak. Aan het

  einde van dit verdrijvingsvlak botst de personenauto tegen delinker voorzijde van de vrachtauto.

  De commissie overweegt dat artikel 1 RVV bepaalt dat eenverdrijvingsvlak het gedeelte van de

  rijbaan is waarop schuine strepen zijn aangebracht. Eenrijstrook is volgens artikel 1 RVV het

  door een doorgetrokken of onderbroken streep gemarkeerdegedeelte van de rijbaan. De

  commissie concludeert dat een verdrijvingsvlak onderdeel van derijbaan is. De commissie is

  van oordeel dat een zijdelingse verplaatsing van eenverdrijvingsvlak aan het einde van een

  rijstrook naar de naastgelegen rijstrook wisselen van rijstrookof rijbaan is in de zin van de OVS.

  OVS 1 is van toepassing.

  Uitspraken 2016 16 GCS-OVS 03

  MOGELIJKE FRAUDE EN OVS

  Forensisch onderzoek wijst uit dat verzekerde en bestuurder B inrelatie gebracht kunnen

  worden met eerdere botsingen met dezelfde oorzaak en eenzelfdeschadeomvang. Er bestaat

  een sterk vermoeden van negatieve betrokkenheid, of deze eerderebotsingen zich

  daadwerkelijk hebben voorgedaan, of opzettelijk zijnveroorzaakt. Het forensisch onderzoek

  heeft echter onvoldoende naar voren gebracht dat aan de botsingwaar de commissie zich over

  moet buigen fraude ten grondslag heeft gelegen. Daarnaastbestaat er een gezamenlijk ingevuld

  en getekend schadeformulier, zijn er foto’s van de schade aan debeide auto’s en zijn er

 • 2019-55097969-3529/ipouw 7.

  lakresten gevonden op de auto van A afkomstig van de auto van B.En na de botsing zijn zowel

  politie als ambulance aanwezig geweest. Op basis van deabstractheid van de OVS kan de

  commissie niet anders concluderen dat de auto’s elkaar hebbengeraakt.

  De schade valt onder OVS 4.

  16 GCS-OVS 02

  SCHADE EN OVS

  Beide partijen zijn het eens over de toedracht van de botsing ende toepasselijkheid van OVS

  2. Partijen zijn verdeeld over de hoogte van het schadebedrag.Partij A vordert de uitgekeerde

  cascoschade conform de begripsomschrijving “schade” in de OVS.Partij B is van mening dat

  er sprake is van een frauduleuze claim en dat partij Aonvoldoende onderzoek heeft gedaan.

  Partij B heeft desondanks een minnelijk voorstel gedaan teroplossing van de zaak.

  De commissie is van mening dat de OVS-begripsomschrijving“schade” strikt moet worden

  toegepast. De verantwoordelijkheid voor het beoordelen encontroleren van het ontstaan en de

  omvang van de schade ligt bij de cascoverzekeraar. Het is instrijd met de geest van de OVS

  om hierover discussie te voeren, de aangesproken verzekeraarbetaalt de schade die door de

  cascoverzekeraar is uitgekeerd.

  16 GCS-OVS 01

  SCHADEOMVANG EN OVS

  Beide partijen zijn het eens dat een botsing heeftplaatsgevonden en dat OVS 1 van toepassing

  is. Er is verschil van inzicht of er schade is ontstaan en overde omvang hiervan. Twee dagen

  na de botsing constateert partij A schade. Toen is alsnoggezamenlijk een schadeformulier

  ingevuld en ondertekend, waar partij A als zichtbare schade‘deukje achter het achterportier’

  heeft aangegeven. Partij B heeft geen voorbehoud gemaakt dat deschade niet of niet volledig

  door haar zou zijn veroorzaakt. Partij A vordert de uitgekeerdecascoschade. Partij B

  verweert zich dat de schade niet het gevolg is van de botsing nuhet om een duidelijk

  waarneembare schade gaat, die niet eerst twee dagen na debotsing kan zijn opgevallen.

  De commissie is van mening dat de OVS-begripsomschrijving‘schade’ strikt moet worden

  toegepast. De verantwoordelijkheid voor het beoordelen encontroleren van het ontstaan en de

  omvang van de schade ligt bij de cascoverzekeraar. Het is instrijd met de geest van de OVS

  om hierover discussie te voeren, de aangesproken verzekeraarbetaalt de schade die door de

  cascoverzekeraar is uitgekeerd.

  Uitspraken 2015 15 GCS-OVS 09

  VAN DE VLUCHTSTROOK DE WEG OPRIJDEN: VAN RIJSTROOK OF RIJBAANWISSELEN? Partij A rijdt van een links naast de rijbaan gelegenvluchtstrook de weg op. Hierbij botst hij met

  de over de weg rijdende partij B. De partijen willen van deGeschillencommissie weten of deze

  gedraging moet worden aangemerkt als van rijstrook of rijbaanwisselen in de zin van OVS 1.

  De commissie verwijst naar artikel 1 RVV 1990 waarin isopgenomen dat een vluchthaven of

  vluchtstrook bestemd is voor gebruik in noodgevallen, behoudensvoor de duur van openstelling

  als spitsstrook. De vluchtstrook fungeert dus in een aantalgevallen als rijbaan. De commissie

  wil geen onderscheid maken tussen geoorloofd en ongeoorloofdgebruik van de vluchtstrook.

  Het van de vluchtstrook wisselen naar de rijbaan van een wegmerkt de commissie daarom aan

  als de bijzondere verrichting van rijstrook of rijbaan wisselen.De schade valt onder OVS 1.

  15 GCS-OVS 08

  ACHTERUIT RIJDEN OF UIT DE BOCHT VLIEGEN? OVS 1 of 6? In eenwoonwijk staat een auto ongeveer 20 meter na een haakse bocht ineen parkeervak.

  Dit parkeervak ligt haaks op de rijbaan. Een tweede auto rijdtdoor de bocht en komt ter

  hoogte van het parkeervak met de andere auto in botsing. Debestuurder van de geparkeerde

  auto stelt dat de andere auto met een snelheid van 60-70 km/uuit de bocht kwam en tegen

 • 2019-55097969-3529/ipouw 8.

  haar auto opreed. Zij had haar auto nog niet achterwaartsverplaatst. De bestuurder van de

  andere auto stelt dat de bestuurder van de geparkeerde autoachteruit de weg is opgereden.

  De commissie stelt voorop dat zij bevoegd is om zelfstandig defeiten vast te stellen. De

  commissie concludeert dat het parkeervak voldoende ruimte boodaan de geparkeerde auto

  zodat deze niet voorbij de stoeprand uitsteekt. De commissievindt het niet aannemelijk dat de

  andere auto uit de bocht is gevlogen. Op alleen hetaanrijdingsformulier en de verklaringen

  van de bestuurders en de getuigen komt de toedracht van deaanrijding niet vast te staan. Op

  grond van het schadebeeld aan de beide auto’s en de situatie terplaatse concludeert de

  commissie dat de geparkeerde auto een stukje achteruit de weg opmoet zijn gereden. OVS 1

  is van toepassing.

  15 GCS-OVS 07

  BIJZONDERE VERRICHTING VEREIST RELATIE Twee motorrijtuigenverlaten achter elkaar rijdend een uitrit. Kort hierna, maar ruimbinnen de

  afstandsnorm, komt het voorste motorrijtuig tot stilstand,waarna het daar achter rijdende

  motorrijtuig achterop botst. De commissie staat voor de vraag ofdeze schade bij een dubbele

  bijzondere verrichting (2 maal uitrit verlaten) onder OVS 6valt, of dat vanwege het

  achteroprijden OVS 3 geldt. De commissie onderkent dat beidepartijen uitritverlaters zijn en er

  dus sprake is van een dubbele bijzondere verrichting. De‘Toelichting op de botsingsituaties’

  geeft aan dat er een relatie tussen de bijzondere verrichting ende botsingsituatie moet zijn. De

  commissie ziet hier geen relatie tussen de bijzondereverrichtingen en de feitelijke botsing.

  Omdat deze relatie ontbreekt, is OVS 3 van toepassing.

  15 GCS-OVS 06

  (ARTIKEL 12) OVS VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN SAMENLOOP

  Twee auto’s rijden elkaar tegemoet, waarbij de ene auto (eenFord) op de verkeerde weghelft

  terechtkomt en tegen de andere auto (een Mercedes) aan botst. DeFord is een leenauto

  verzekerd via een garageverzekering bij partij A. De Ford is ookverzekerd bij partij B via de

  Renault die ter reparatie in de garage stond. Partij A vergoedtop grond van OVS 4 de schade

  aan de (casco) verzekeraar van de Mercedes, die verder geen rolspeelt in dit geschil. Partij A

  wil vervolgens de helft van de schade vergoed hebben van partijB omdat er sprake is van

  samenloop en beide verzekeraars over een harde na-u-clausulebeschikken. Beide partijen

  verschillen van mening of artikel 12 OVS van toepassing is.

  De commissie oordeelt dat dit geval afwijkt van de bedoeling vanartikel 12 OVS, waarin het

  gaat om het verhalen van een uitkering op een derde (bij de OVSaangesloten) verzekeraar. In

  deze zaak is geen sprake van een derde verzekeraar maar van tweeverzekeraars, zodat artikel

  12 OVS hier niet van toepassing is. De commissie doet geenuitspraak over de vraag of er

  sprake is van samenloop en daarop gebaseerde regresaanspraken.

  15 GCS-OVS 05

  AANRIJDING OP KRUISPUNT OF OP DEZELFDE WEG

  Partij A rijdt op de hoofdweg. Partij B rijdt in dezelfderichting op de parallelweg. Partij A gaat

  linksaf de parallelweg op. Vervolgens vindt er een aanrijdingplaats. Partijen verschillen van

  mening of OVS 2 of OVS 6 van toepassing is. Partij A vindt dathet middenstuk tussen de

  hoofdweg en de parallelweg dermate groot is dat er sprake is vannaderen uit verschillende

  richtingen. Partij A is van mening dat er sprake is van eenkruispunt en dat OVS 2 van toepassing

  is. Partij B vindt dat het tussenstuk onderdeel is van dezelfdeweg en dat er geen sprake is van

  een kruising. Omdat OVS 1 t/m 5 niet van toepassing zijn komtpartij B uit op OVS 6.

  De commissie stelt aan de hand van een foto vast dat hettussenstuk tussen de hoofdweg en

  de parallelweg dermate breed is dat er sprake is van twee wegen.Partijen naderen het kruispunt

  vanuit verschillende richtingen. Partij A komt voor Partij B vanrechts.

  Deze schade valt onder OVS 2.

 • 2019-55097969-3529/ipouw 9.

  15GCS-OVS 04

  VERLATEN ERF, UITRIT VRIJLATEN?

  Partij A nadert een kruising. Partij B verlaat een erf dat isvoorzien van bord ‘Einde erf’ (G6

  bijlage 1 bij RVV). Voor partij A nadert partij B van rechts. Decommissie moet beoordelen of

  partij B vanuit een uitrit de weg opreed of niet. De commissieconstateert dat het verlaten van

  een erf (bord G6) niet gelijk staat aan het verlaten van eenuitrit. In dit geval is de commissie

  van oordeel dat de door de wegbeheerder geconstrueerdeaansluiting niet duidelijk herkenbaar

  is als een uitrit. De aansluiting van het erf op de kruisendeweg vormt een gelijkwaardig

  kruispunt. Deze schade valt onder OVS 2.

  15 GCS-OVS 03

  MEERVOUDIGE BOTSING OF BIJZONDERE MANOEUVRE

  Een auto wil keren om een vluchtheuvel heen. Achter deze autoreden twee andere auto’s. De

  achterste auto kan niet tijdig remmen en botst op de middelsteauto die doorgedrukt wordt op

  de kerende auto. Alle auto’s worden in het aanrijdingsvlakgeraakt. De vraag is of er sprake is

  van OVS 3b (meervoudige botsing) of OVS 1 (bijzonderemanoeuvre). De commissie stelt vast

  dat er sprake is van een meervoudige botsing. Hoewel de voorsteauto op het moment van de

  aanrijding bezig is met een bijzondere verrichting is OVS 1 hierniet van toepassing. OVS 1 ziet

  immers op een enkelvoudige botsing, terwijl bij deze aanrijdingdrie auto’s betrokken zijn. De

  aanrijding voldoet dan ook aan de vereisten van botsingsituatie3b van de OVS. De laatste zin

  van de artikelen 3a en 3b, waarin staat dat dit artikel ookgeldt bij afslaan, ziet op een ruimer

  toepassingsbereik dan alleen een botsing op een rechtdoorgaandeweg. Het afslaan van de

  voorste auto (los van de intentie van de bestuurder) sluithierbij aan. Bepalend is dat er sprake

  is van een botsing in enig deel van het aanrakingsvlak.

  15 GCS-OVS 02

  AANRAKINGSVLAK

  Een motorfietser haalt bij fileverkeer langs de rechterzijde eenop dezelfde rijstrook rijdende auto

  in en vervolgens komen beiden bij het vóór de auto invoegen metelkaar in botsing. De motorfiets

  is voorzien van twee koffers, de auto raakt de linker koffer. Debetrokken verzekeraars zijn

  verdeeld of de kofferset deel uitmaakt van de motorfiets of tebeschouwen is als lading. In het

  eerste geval wordt er gebotst in het aanrakingsvlak en moet OVS3 gelden, ik het tweede geval

  wordt er juist niet gebotst in het aanrakingsvlak, dan zou OVS 6moeten gelden. De commissie

  stelt vast dat de koffers tot de standaarduitvoering van demotorfiets behoren en hieraan vast

  bevestigd zijn, ze maken dus onderdeel uit van de motorfiets. Decommissie deelt dus niet de

  opvatting dat de koffers te beschouwen zijn als lading. Bij hetbeoordelen van het aanrakingsvlak

  vormen dus de koffers de ‘uiterste punten van de achterzijde’van de motorfiets.

  De schade valt onder OVS 3.

  15 GCS-OVS 01

  GLASSCHERVEN OP WEGDEK VOLDOENDE BEWIJS VOOR VAN RIJSTROOKWISSELEN? Op een rotonde met twee rijstroken volgt een auto debinnenste rijstrook en een andere auto de

  buitenste rijstrook. De auto’s komen met elkaar in botsing terhoogte van een midden op het

  wegdek voor een afslag aangebracht verdrijvingsvlak. De op debuitenste rijstrook rijdende auto

  komt met de linker voorzijde in aanraking met de rechter zijkantvan de op de binnenste rijstrook

  rijdende auto. De bestuurders zeggen beiden dat de ander vanrijstrook gewisseld is. Op het

  door de partijen ondertekende aanrijdingsformulier is geensituatieschets gemaakt. Er zijn geen

  getuigen van de botsing. Op kort na de aanrijding gemaaktefoto’s zijn glasscherven zichtbaar

  van de auto die op de buitenste rijstrook heeft gereden. Dezeglasscherven bevinden zich

  grotendeels op het rechtergedeelte van de binnenste rijstrookvan de rotonde.

  De commissie ziet zich voor de vraag gesteld of de kort na debotsing gefotografeerde

  glasscherven voldoende aantonen dat de op de buitenste rijstrookrijdende auto van rijstrook

 • 2019-55097969-3529/ipouw 10.

  gewisseld is. De commissie vindt dat zij niet de deskundigheidheeft om dit te kunnen beoordelen

  en beantwoordt deze vraag daarom ontkennend. Hieruit volgt datde commissie de toedracht

  van de botsing niet kan vaststellen. OVS 6 is vantoepassing.

  Uitspraken 2014 14 GCS-OVS 04

  VANAF EEN UITRIT DE WET OPRIJDEN

  Partij A reed over een uitrit van een bedrijfsterrein. Ongeveer15 meter voor de weg bevindt zich

  een schuifhek dat toegang geeft tot dit bedrijfsterrein. PartijA was dit schuifhek gepasseerd,

  maar bevond zich nog voor de weg. Partij B reed achteruit vanafde weg deze uitrit in. Partij A

  zag partij B aankomen en remde. Partij B is met zijn achterzijdetegen de voorzijde van de tot

  stilstand gekomen partij A gereden.

  De commissie oordeelt dat partij A op het moment van de botsingnog niet bezig was met het

  vanuit een uitrit de weg oprijden. Hij was weliswaar hetschuifhek gepasseerd, maar dit hek

  stond op enige afstand van de weg. Partij A bevond zich dus welop de uitrit van het

  bedrijfsterrein, maar hij reed nog niet de weg op. De commissieis van oordeel dat pas op het

  moment dat een auto daadwerkelijk de weg oprijdt, er sprake isvan het verlaten van een uitrit

  in de zin van OVS 1.

  14 GCS-OVS 03

  WIE REED DOOR ROOD? Partij A en B rijden elkaar tegemoet op eenkruispunt beveiligd met verkeerlichten. Partij B slaat

  op het kruispunt linksaf en botst met partij A die rechtsdoorrijdt. Partijen verwijten elkaar

  naderhand dat de ander door rood moet zijn gereden. Partij Bheeft op de voorzijde van het

  aanrijdingsformulier de opmerking geplaatst dat partij A doorrood reed. Er zijn drie getuigen.

  Eén getuige is de passagier en partner van partij A. Zijverklaart dat zij bij groen de kruising

  opreden. De twee andere getuigen reden samen in een auto achterpartij B. Zij staan geheel

  buiten de belangensfeer en verklaren dat partij B en zijtegelijkertijd vanuit stilstand bij groen de

  kruising opreden. De Geschillencommissie is gevraagd het bewijste beoordelen en te

  waarderen. De commissie stelt vast dat twee geheel buiten debelangensfeer staande getuigen

  verklaren dat partij B optrok bij groen licht. Ook vindt decommissie het aannemelijker dat door

  rood wordt gereden als een auto een kruispunt nadert dan dat eenauto vanuit stilstand optrekt

  bij rood licht. Daarom neemt de commissie aan dat partij A doorrood reed. Deze schade valt

  onder OVS 2.

  14 GCS-OVS 02

  EEN OF TWEE UITRITTEN?

  In deze uitspraak stelt de commissie vast dat partij B bij hetverlaten van een parkeerterrein een

  uitrit verliet. Bij het verlaten van de uitrit draaide partij Bmet een scherpe bocht naar links, waar

  een botsing ontstond met partij A. Partij A reed oorspronkelijkin dezelfde richting als partij B op

  een weg parallel aan het terrein dat B wilde verlaten. De wegwas van het terrein gescheiden

  door een hekwerk met een haag.

  Partij A verliet aanvankelijk ook een parkeerterrein. Aan heteind van de weg waarop partij A

  reed, staat bord B6 (verleen voorrang aan bestuurders op dekruisende weg). Hoewel in theorie

  mogelijk, ziet de commissie geen aanwijzingen dat partij A zichnog binnen de afstandnorm

  bevond. Partij A verliet dus geen uitrit meer. De schade valtonder OVS 1 in het nadeel van partij

  B. Omdat een lager nummer voor een hoger nummer in de OVS gaat,komt de commissie niet

  toe aan beoordeling van de stelling van partij B dat OVS 2 vantoepassing is.

  14 GCS-OVS 01

  TOLLEND EN SLIPPEND VAN RIJSTROOK WISSELEN

  Een ambulance met zwaailicht en sirene haalt op de snelweg eenaantal auto’s rechts in. Een

  van deze auto’s wil ruimte maken voor de ambulance, maar raaktdaarbij in een slip en komt al

  tollend naar rechts op de rijstrook van de ambulance. De autobotst met de voorzijde tegen de

  linker zijkant van de ambulance. De verzekeraar van de ambulancevindt dat OVS 1 van

 • 2019-55097969-3529/ipouw 11.

  toepassing is, omdat sprake is van “van rijstrook of rijbaanwisselen”. De verzekeraar van de

  auto is van mening dat OVS 6 van toepassing is, omdat slippen entollen geen rijden is in de zin

  van de OVS en mogelijk ook niet kan worden gezien als eenzijdelingse verplaatsing als bedoeld

  in uitspraak 05 GCS – OVS 03.

  De commissie overweegt dat in de OVS wisselen van rijstrookwordt omschreven als “de

  verrichting waarbij een motorrijtuig van de ene naar de andererijstrook rijdt.” De commissie vindt

  dat een motorrijtuig dat slipt en/of tolt nog steeds eenmotorrijtuig is dat rijdt in de zin van de

  OVS. Zijdelingse verplaatsing in uitspraak 05 GCS – OVS 03 houdtniet meer in dan dat een

  motorrijtuig zich zijwaarts, naar opzij, verplaatst. Daarvan wasin dit geval sprake. Deze schade

  valt daarom onder OVS 1.

  Uitspraken 2013 13 GCS-OVS 12

  KAN BINNEN DE OVS WORDEN VERHAALD OP EEN VERZEKERAAR WAARVAN DEAUTO

  NIET BOTSTE?

  Na een botsing tussen twee elkaar tegemoet rijden auto’s, rijstde vraag of de schade verhaald

  kan worden op de verzekeraar van een derde auto die de botsendeauto geen voorrang

  verleende. Artikel 12 van de OVS bepaalt dat verzekeraars voorde uitgekeerde schade slechts

  een vorderingsrecht op elkaar hebben uit hoofde van de OVS. Allebetrokken verzekeraars doen

  vervolgens afstand van verhaal jegens elkaar. Als de eersteverzekeraar op basis van de OVS

  de schade van de tweede verzekeraar vergoedt, kan die uitkeringniet worden verhaald op de

  derde verzekeraar. Dit afstand doen van verhaal geldt ook als deverzekeraar van de eerste

  auto dezelfde is als de verzekeraar van de tweede auto.

  13 GCS-OVS 11

  BOTSING OP- OF BUITEN HET KRUISINGSVLAK?

  Twee auto’s komen op een kruising met elkaar in botsing. Tussenpartijen is discussie over de vraag of de aanrijding in de zin vande OVS op of buiten het kruisingsvlak heeft plaatsgevonden. Op desituatieschets van het door beide partijen ingevuldeaanrijdingsformulier wordt één van beide auto’s met een deel op hetkruisingsvlak getekend. Bij de aanrijding is een onafhankelijkegetuige aanwezig die op een situatieschets beide auto’s buiten hetkruisingsvlak tekent. Naderhand verklaart de andere partij dat desituatieschets van de getuige juist is en beide auto’s buiten hetkruisingsvlak gebotst zijn. In uitspraak 11 GCS OVS 01 heeft decommissie geoordeeld dat de situatieschets op het

  aanrijdingsformulier een hulpmiddel is bij het vaststellen vande toedracht van de aanrijding en

  dat de schets altijd in combinatie met andere gegevensgeïnterpreteerd zal moeten worden. In

  uitspraak 13 GCS OVS 01 heeft de commissie vervolgens aangegevendat het aan de

  behandelaars is om op de voorzijde van het aanrijdingsformulieraangegeven toedracht te

  beoordelen in samenhang met andere stukken in het dossier. Indeze zaak is de commissie van

  oordeel dat op grond van de verklaring van de onafhankelijkegetuige, die wordt bevestigd door

  de andere partij, aangenomen mag worden dat de aanrijding butenhet kruisingsvlak heeft

  plaatsgevonden.

  13 GCS-OVS 10

  BOTSEN IN HET AANRAKINGSVLAK.

  De voorste auto stopt voor overstekende eenden. Hier achterrijdt een auto met aanhangwagen.

  Deze auto komt op de vluchtstrook tot stilstand naast de voorsteauto, terwijl de aanhangwagen

  in schuine stand achter de voorste auto komt te staan. Een derdeachteropkomende auto botst

  achterop de aanhangwagen die vervolgens met de zijkant tegen deachterzijde van de voorste

  auto wordt gedrukt. Partijen verschillen van mening of het voortoepassing van OVS 3b

  noodzakelijk is dat alle auto's met de voorzijde in hetaanrakingsvlak botsen. Uit de tekst van

  artikel 3b blijkt dit niet, bepaald is dat elk achterop rijdendmotorrijtuig in enig deel van het

  aanrakingsvlak van het direct ervoor rijdende motorrijtuigbotst. Niet bepaald is met welk deel

 • 2019-55097969-3529/ipouw 12.

  dit zou moeten plaatsvinden, OVS 3b is dus van toepassingongeacht met welk deel van het

  motorrijtuig in het aanrakingsvlak wordt gebotst.

  13 GCS-OVS 09

  KAN ER TERUGGEKOMEN WORDEN OP DE AFHANDELING VOLGENS DE OVS?

  Via het clearinghuis stelt verzekeraar A voor om de schadevolgens OVS 1 af te wikkelen.

  Verzekeraar B stemt hiermee in en betaalt de door verzekeraar Auitgekeerde schade.

  Verzekeraar B stelt vervolgens dat de schade onder OVS 3 zouvallen. Kan verzekeraar B op

  de afhandeling volgens de OVS terugkomen? In lijn met deuitspraken 09 GCS-OVS 02 en 13

  GCS-OVS 04 concludeert de commissie dat verzekeraar B niet terugkan komen op de

  afhandeling volgens OVS 1. Er is geen sprake van een duidelijkevergissing.

  13 GCS-OVS 08

  IS ER SPRAKE VAN EEN UITRIT BIJ HET UITRIJDEN VAN EENPARKEERGARAGE?

  Een bromfiets rijdt over de stoep voor de uitgang van eenparkeergarage langs. Een auto verlaat

  op dat moment de parkeergarage en een aanrijding volgt. Erspelen een aantal vragen. Behoort

  het trottoir tot de weg en verlaat de auto een uitrit? Uitartikel 1 lid 1b Wegenverkeerswet volgt

  dat onder wegen ook de bij die weg behorende paden begrepenworden. De commissie oordeelt

  dat het trottoir tot de 'weg' in de zin van de OVS behoort endat er sprake is van het verlaten van

  een uitrit. Omdat sprake is van de bijzondere verrichting, vaneen uitrit de weg oprijden, en de

  botsing binnen de afstandnorm van 25 meter gebeurt, is OVS 1 vantoepassing.

  13 GCS-OVS 07

  VAN RIJBAAN WISSELEN?

  Twee naast elkaar rijdende auto’s hebben een aanrijding op eenweg die als oprit naar de snelweg fungeert. Partij A reed op derechterrijbaan en partij B reed op de linkerrijbaan. Beide partijenvullen afzonderlijk een eigen aanrijdingsformulier in en verklarenhierin dat de andere bestuurder van rijbaan wisselde. Achter beidepartijen reed een getuige die aan beide partijen een schriftelijkeverklaring heeft toegestuurd met een bijbehorende situatieschets.In de verklaringen geeft de getuige achtereenvolgens aan dat deauto van partij B ‘iets te ver naar rechts ging’ en ’naar rechtsleek te zwenken’ Verder geeft de getuige op beide situatieschetsenaan dat de auto van partij B van rijstrook is gewisseld. Partij Ais van mening dat OVS 1 van toepassing is en partij B is van meningdat OVS 6 van toepassing is. De commissie is van oordeel dat opbasis van de verklaring van partij A en de beide verklaringen

  van de getuige vast staat dat de auto van partij B over demiddenstreep heeft gereden. Omdat

  er van rijbaan is gewisseld, is OVS 1 in het nadeel van partij Bvan toepassing. De commissie

  geeft verder nog aan dat zij geen reden heeft om te twijfelenaan de getuige en is van mening

  dat, ondanks de afwijkende formuleringen in de verklaringen, destrekking van beide gelijk is.

  13 GCS-OVS 06

  BEWIJSLEVERING EN OVS

  Twee auto’s rijden elkaar tegemoet. Op een kruising slaat partijA links af en komt in botsing met

  partij B. Op het door beide partijen ondertekendeschadeformulier staat een situatieschets

  getekend, maar zijn geen hokjes aangevinkt ter verduidelijkingvan die schets. De lezing van

  partij A is dat partij B achteruit reed waardoor deze tegen deafslaande partij A aan is gebotst.

  Volgens partij A is OVS 1 hier van toepassing. Partij B steltdat partij A de bocht te krap nam,

  waardoor de aanrijding is ontstaan.

  Partij B meent dat OVS 2 hierop van toepassing is, dan wel datde toedracht niet helemaal

  vaststaat waardoor OVS 6 van toepassing is. Er is een getuigedie de lezing van partij A

  bevestigt.

  De commissie overweegt dat, ondanks het feit dat er een doorbeide partijen ondertekend

  schadeformulier is, de toedracht niet duidelijk uit ditformulier blijkt. De verklaring van de getuige

  wordt om die reden meegewogen, waardoor deze botsing valt onderOVS 1.

 • 2019-55097969-3529/ipouw 13.

  13 GCS-OVS 05 SAMEN PARKEERTERREIN VERLATEN, HOE VER ALGEREDEN?

  Bij het verlaten van een parkeerterrein botsen twee auto's.Partijen twisten over de vraag welke

  afstand de auto's hebben afgelegd toen ze uit het parkeervakkwamen. Dit is van belang voor

  de vraag of sprake is van 'wegrijden'. Uit de overlegde stukkenkan de commissie niet vaststellen

  of de bestuurders de afstandnorm van 25 meter uit OVS 1 metbetrekking tot wegrijden al dan

  niet hebben overschreden. De commissie kan daarom nietvaststellen dat OVS 1 of OVS 2 van

  toepassing is. Omdat de botsing ook niet valt onder OVS 3, 4 of5 volgt uit de systematiek van

  de OVS dat de botsing onder OVS 6 valt.

  13 GCS-OVS 04 KAN ER TERUGGEKOMEN WORDEN OP EEN AKKOORD METAFHANDELING VOLGENS

  DE OVS?

  Na een botsing tussen twee elkaar tegemoet rijdende auto’s kanniet worden vastgesteld welk

  motorrijtuig niet volledig op de eigen weghelft heeft gereden.Verzekeraar A stelt voor om een

  schade af te wikkelen volgens OVS 6. Verzekeraar B gaat hiermeeakkoord, maar komt hierop

  na ongeveer twee weken terug nog voordat betaling heeftplaatsgevonden. Verzekeraar B

  meent bij nader inzien dat de OVS niet van toepassing is, omdater sprake zou zijn geweest van

  een meervoudige botsing. De commissie beslist dat verzekeraar Bniet op het gegeven akkoord

  terug kan komen. De verzekeraars hebben kennelijk beide geenaandacht geschonken aan het

  feit dat er drie partijen bij de aanrijding betrokken zijngeweest. De commissie ziet dit niet als

  een ‘duidelijke vergissing’ (09 GCS-OVS 02) op grond waarvanverzekeraar B op het gegeven

  akkoord terug kan komen. De commissie overweegt ten overvloedenog dat er in dit geval wel

  sprake was van een meervoudige botsing. Er waren bij de botsingmeer dan twee motorrijtuigen

  betrokken zonder dat er sprake was van een kettingbotsing.

  13 GCS-OVS 03 WEL OF GEEN ‘STELSEL VAN WEGEN’ EN ‘RIJDENDMOTORRIJTUIG’?

  Nadat een mobiele kraan op een bouwterrein lading heeft opgepakten de kraan in de gewenste

  rijrichting heeft gedraaid, klimt een medewerker van eenbouwbedrijf uit baldadigheid in de

  kraancabine en stoot tegen de zwenkhendel. Als gevolg hiervanzwenkt de kraanarm uit en komt

  de lading tegen een geparkeerde auto aan. Het bouwterreinbestaat uit zand, is omheind door

  middel van een hek en slechts op één plaats liggen watrijplaten. Partijen verschillen van mening

  over de vraag of er sprake is van ‘een stelsel van wegen’ en ofer wel sprake is van een ‘rijdend

  motorrijtuig’ (OVS 5 of geen OVS).

  De commissie is van oordeel dat op basis van de overgelegdeinformatie niet kan worden

  vastgesteld of er sprake is van ‘een stelsel van wegen’ en datbovendien niet duidelijk is waar

  het schadevoorval op het terrein heeft plaatsgevonden. Decommissie sluit overigens niet uit dat

  er op een bouwterrein sprake is van ‘een stelsel van wegen’.

  De commissie merkt verder nog op dat voor toepasselijkheid vanartikel 5 OVS geldt dat er

  sprake moet zijn van een rijdend motorrijtuig, waarbij wordtverwezen naar de OVS

  begripsomschrijving ‘rijden’. De in deze zaak relevanteactiviteit, het laden door een kraan op

  een bouwterrein is niet aan te merken als een korte onderbrekingvan het rijden en valt daarom

  niet onder de begripsomschrijving ‘rijden’. De commissie komttot het oordeel dat deze schade

  niet onder de OVS valt.

  13 GCS-OVS 02

  WELKE PARTIJ RIJDT NIET VOLLEDIG OP DE EIGEN WEGHELFT?

  In de bocht van een weg vindt een botsing plaats tussen tweeelkaar tegemoet rijdende auto’s.

  Op de voorzijde van het door beide partijen ondertekendeaanrijdingsformulier zijn geen vakjes

  bij de toedracht aangekruist. Partij A vult op de voorzijde indat hij partij B “een beetje de

  binnenbocht zag nemen”. Partij B betwist dit niet bij deopmerkingen maar geeft aan dat partij A

  tegen hem aan gleed. In de situatieschets op hetaanrijdingsformulier staat getekend dat partij

  B niet volledig op de eigen weghelft reed. Na de aanrijding zijnfoto’s gemaakt. Partij B vindt dat

 • 2019-55097969-3529/ipouw 14.

  uit de foto’s blijkt dat partij A niet voldoende rechts reed.Welke partij reed niet volledig op de

  eigen weghelft?

  De commissie overweegt dat uit de foto’s niet kan wordenafgeleid welke partij op het moment

  van de aanrijding niet volledig op de eigen weghelft reed. Beidepartijen zijn akkoord gegaan

  met de situatieschets die op het aanrijdingsformulier staat. Opgrond van de schets en door de

  (niet betwiste) opmerkingen op het aanrijdingsformulier komt decommissie tot het oordeel dat

  partij B op het moment van de aanrijding niet volledig op deeigen weghelft reed.

  Botsingsituatie OVS 4 is van toepassing, in het nadeel vanpartij B.

  13 GCS-OVS 01

  WEGRIJDEN VAN PARKEERPLAATS OF PARKEERVAK?

  Partij B reed achteruit in een parkeergarage. Partij A reedvolgens opgave “weg van de

  parkeerplaats”. Partij B is van mening dat het wegrijden vanpartij A impliceert dat ook partij A

  bezig was met een bijzondere verrichting, zodat OVS 6 vantoepassing is. Partij A stelt dat nu

  haar verzekerde aangeeft al een afstand van 40 meter te hebbenafgelegd, er geen sprake meer

  is van rijden binnen de afstandsnorm van 25 meter, zodat nietOVS 6 maar OVS 1 van

  toepassing is.

  De commissie stelt vast dat er geen aanwijzingen zijn die er opduiden dat de door partij A

  opgegeven afgelegde afstand onjuist is, zodat partij A geenbijzondere verrichten meer

  uitvoerde. Omdat partij B wel een bijzondere verrichtinguitvoerde, is OVS 1 van toepassing.

  De commissie signaleert voorts dat in de praktijk van deschadebehandeling het “wegrijden van

  een parkeerplaats” soms te snel op een lijn wordt gesteld methet wegrijden (optrekken uit

  stilstand) in de zin van de OVS. In de beleving van bestuurderskan met een parkeerplaats

  bedoeld worden het parkeervak waarin één auto past, maarevenzeer kan hiermee bedoeld

  worden het gehele parkeerterrein met plaats voor een grootaantal auto’s. In het laatste geval

  kan er al een grote afstand zijn afgelegd, terwijl de bestuurderin zijn/haar beleving nog bezig is

  met het “wegrijden van de parkeerplaats”. De commissie is dusvan mening dat het aankruisen

  van vakje 4 in het schadeaangifteformulier niet automatischbetekent dat er sprake is van een

  bijzondere verrichting. Een nadere beoordeling dient plaats tevinden in samenhang met de

  andere dossierstukken.

  Uitspraken 2012 12 GCS-OVS 06

  WORDT EEN OPRIJPLAAT AANGEMERKT ALS EEN (LAAD)KLEP?

  Een personenauto botst ’s nachts tegen een oprijplaat van eenvrachtauto die links op de weg

  stilstaat. De vraag is of een oprijplaat wordt aangemerkt als(laad)klep. Zo ja, dan voert de

  vrachtauto een bijzondere verricht uit (OVS1). Of betreft heteen aanrijding met een geparkeerde

  vrachtauto (OVS 5)?

  In uitspraak 10 GCS-OVS 03 heeft de commissie erop gewezen datbinnen de huidige OVS de

  keuze is gemaakt om het portierrisico uit te breiden naar(laad)kleppen en (laad)deuren van het

  motorrijtuig. Maar niet iedere (al dan niet plotselinge)verbreding of verlenging van het

  motorrijtuig wordt onder het portierrisico geschaard.

  De commissie merkt een oprijplaat wel aan als een laadklep in dezin van de OVS. De oprijplaat

  is bedoeld om te laden. In dit geval bestaat er een relatietussen de bijzondere verrichting en de

  botsing. Deze schade valt onder OVS 1.

 • 2019-55097969-3529/ipouw 15.

  12 GCS-OVS 05

  WAT IS DE BETEKENIS VAN EEN DOOR BE3IDE BESTUURDERSONDERTEKEND

  AANRIJDINGSFORMULIER DAT VOLLEDIG DOOR EEN VAN BEIDEN ISINGEVULD?

  Een minderjarige bromfietser komt met de voorzijde van zijnbromfiets in botsing met de

  achterzijde van een bestelauto. De bestuurder van de bestelautovult direct na de botsing de

  volledige voorzijde van het aanrijdingsformulier in. Beidebestuurders ondertekenen het

  formulier. Op het formulier is aangekruist dat de bestelautostilstond en de bromfiets op de

  achterzijde van de bestelauto is gebotst. Ook is op hetformulier aangegeven dat er geen

  getuigen waren. De bestuurder van de bromfiets vult dezelfde dagop de achterzijde van het

  aanrijdingsformulier in dat de bestuurder van de bestelautoachteruit reed en tegen de 5 meter

  achter de bestelauto gestopte bromfiets reed. Twee getuigenbevestigen de lezing van de

  bromfietser. De verzekeraar van de bestelauto vindt dat OVS 3van toepassing is. De

  verzekeraar van de bromfiets gaat uit van OVS 1 of eventueel OVS6.

  De commissie overweegt dat de OVS als doel heeft om de materiëleschade in het verkeer

  tussen de aangesloten verzekeraars effectief en efficiënt af tehandelen. In dat kader is het van

  belang dat de deelnemende verzekeraars het door beide partijengezamenlijk ingevulde en

  ondertekende aanrijdingsformulier als uitgangspunt nemen bij detoepassing van de OVS. De

  commissie meent dat in dit bijzondere geval ook gewicht moetworden toegekend aan de

  verklaring van de 16-jarige bromfietsbestuurder dat de voorzijdevan het aanrijdingsformulier

  niet juist is ingevuld en de verklaringen van de getuigen.

  De commissie oordeelt dat de betrokken verzekeraars in dit gevalin redelijkheid van mening

  kunnen verschillen over de vraag welke botsingsituatie vantoepassing is. Deze schade valt

  daarom onder OVS 6.

  12 GCS-OVS 04

  VERKEERDE WEGHELFT?

  Twee tegemoet rijdende auto’s hebben een aanrijding op eensmalle weg. De auto’s moesten

  van de berm gebruik maken om elkaar te kunnen passeren.

  De verzekerde van partij B had op het aanrijdingsformulieraangegeven dat hij op de weghelft

  van de verzekerde van partij A was gekomen, maar daar toch ooknog een vraagteken bij gezet.

  Tevens had de verzekerde van partij B aan de politie doorgegevendat het zijn schuld was en

  dat hij dat ook zou doorgeven aan de verzekering. Partij A meentdaarom dat partij B moet

  betalen op grond van OVS 4.

  Partij B meent dat OVS 6 van toepassing is, omdat niet vast zouzijn komen te staan welke

  verzekerden op de verkeerde weghelft reed. De verzekerde vanpartij B heeft immers een

  vraagteken op het schadeformulier geplaatst en verklaart lateranders.

  Uit de situatieschets op het schadeformulier en de mondelingemededeling van de verzekerde

  van partij B aan de politie, maakt de commissie op dat dezeschade valt onder OVS 4.

  12 GCS-OVS 03

  SCHADE TIJDENS HET SLEPEN

  Partij B werd door middel van een sleepkabel gesleept doorpartij A. Op enig moment moest

  partij B remmen waardoor de sleepkabel los raakte en tegenpartij A schoot waardoor schade

  ontstond. Partij A is van mening dat OVS 3 dient te gelden,partij B betwist de botsing en is

  voorts van mening dat indien de botsing zal worden aangenomen ergeen sprake is van twee

  motorrijtuigen, het trekkende- en gesleepte motorrijtuig vormdenéén geheel.

  De commissie kan niet vaststellen dat er een feitelijkeaanraking tussen beide partijen is

  geweest. En juist die aanraking tussen enig deel van de beidemotorrijtuigen is vereist, om tot

  een botsing in de zin van de OVS te kunnen concluderen. Nu hetvereiste feit van de botsing

  niet is vast te stellen, komt de commissie niet toe aanbeantwoording van de vraag of er dient

  te worden uitgegaan van één of twee motorrijtuigen.

 • 2019-55097969-3529/ipouw 16.

  De commissie is van oordeel dat deze schade niet onder de OVSvalt.

  12 GCS-OVS 02

  OVS VAN TOEPASSING BIJ BEROEP OP (HARDE) NA-U-CLAUSULE?

  Op een bedrijventerrein vindt een aanrijding plaats tussen eenvorkheftruck en een geparkeerd

  staande vrachtauto. Zowel de vorkheftruck als de vrachtauto zijneigendom van dezelfde

  eigenaar (transportbedrijf) en heeft deze voertuigen bij 2verschillende verzekeraars verzekerd.

  Partij B keert de cascoschade aan de vrachtwagen uit aan haarverzekerde en verzoekt om op

  grond van artikel 5 OVS de schade aan haar terug te betalen.Partij A is van mening dat de OVS

  niet van toepassing is en verwijst naar een (harde)na-u-clausule in haar polisvoorwaarden

  waardoor 1 van de vereiste verzekeringen zou ontbreken.

  Volgens de commissie is in deze zaak sprake van 2 verschillendeverzekeringen die

  verschillende belangen dekken, zodat er geen sprake is vansamenloop. Om deze reden kan

  door partij A geen beroep worden gedaan op een (harde)na-u-clausule. Verder is de commissie

  van mening dat in deze zaak de persoon van de aansprakelijke- ende benadeelde partij

  samenvallen en dat dit geen beletsel vormt voor toepassing vande OVS. Op artikel 11 OVS kan

  dan geen beroep worden gedaan. Omdat een na-u-clausule geentoegestane WAM-uitsluiting

  is, kan in deze zaak de vraag of een beroep op artikel 11 OVSmogelijk is, zelfs niet aan de orde

  worden gesteld.

  De commissie is van oordeel dat deze schade onder artikel 5 vande OVS valt.

  12 GCS-OVS 01

  IS EEN LOSGEKOMEN WIEL EEN MOTORRIJTUIG IN DE ZIN VAN DEOVS?

  Partij A verloor op de snelweg een wiel van zijn aanhangwagen,waar partij B enige tijd later

  tegenaan is gereden. Partij A vindt dat het spontaan losgekomenwiel onder motorrijtuig in de

  zin van de OVS valt en dat OVS 6 daarom van toepassing is.Partij B is van mening dat het

  losgekomen wiel geen motorrijtuig is. Omdat geen sprake is vaneen aanrijding tussen twee

  motorrijtuigen, is de OVS niet van toepassing.

  De geschillencommissie ziet een losgekomen onderdeel niet meerals motorrijtuig.

  Nu er geen daadwerkelijke botsing tussen de voertuigen vanpartij A en partij B heeft

  plaatsgevonden, is de commissie van oordeel dat de aanrijdingmet het losgeraakte wiel niet

  valt onder het begrip “motorrijtuig” van de OVS. De OVS is dusniet van toepassing.

  Uitspraken 2011 11 GCS-OVS 03

  VAN RIJSTROOK OF VOORSORTEERSTROOK WISSELEN?

  Partij A rijdt voor een kruispunt van de rechtervoorsorteerstrook over het fietspad dat de weg

  kruist voor partij B langs die op dat moment bij groen lichtvanuit de linker voorsorteerstrook

  optrekt. Een aanrijding volgt. Is hier sprake van wisselen vanrijstrook of voorsorteerstrook of

  valt de aanrijding onder OVS 6?

  De commissie oordeelt dat partij A niet meer over devoorsorteerstrook reed ten tijde van de

  aanrijding. Partij A moet over het fietspad hebben gereden,eventueel met een of meer linker

  wielen over de strook van ongeveer één meter die zich tussen devoorsorteerstroken en het

  fietspad bevindt. Van een rijstrookwisseling (of van wisselingvan voorsorteerstrook) in de zin

  van de OVS is geen sprake.

  Er blijkt geen sprake van een andere bijzondere verrichtingzoals keren zodat de aanrijding niet

  onder OVS 1 valt. Omdat de auto's het kruispunt niet naderdenuit verschillende richtingen, is

  OVS 2 ook niet van toepassing. De botsing valt vervolgens nietonder een van de artikelen 3 tot

  en met 5 van de OVS. Botsingsituatie OVS 6 is hier vantoepassing.

 • 2019-55097969-3529/ipouw 17.

  11 GCS-OVS 02

  WISSELEN VOOR DE VERKEERSLICHTEN VANRIJSTROOK/VOORSORTEERSTROOK

  In 2010 heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen deverzekerden van partij A en B. De

  bestuurster van partij B reed vooruit richting deverkeerslichten en wisselde voor de

  verkeerslichten van rijstrook/voorsorteerstrook. De bestuurstervan partij B werd van achter

  aangereden door de bestuurder van partij A. De auto van B bevondzich nog in schuine stand

  toen deze werd aangereden.

  Partij A stelt dat er sprake is van een wisseling van rijstrookof rijbaan in de zin van artikel 1

  OVS. Partij B stelt dat er geen twee rijstroken zijn, bestemd omin dezelfde richting te rijden.

  Hierdoor is er geen sprake van een rijstrookwisseling in de zinvan artikel 1 OVS.

  De commissie is van oordeel dat de gedraging van partij B,namelijk het van voorsorteerstrook

  wisselen hetzelfde is als van rijstrook of rijbaan wisselen.Daarbij doet het er niet toe dat op de

  voorsorteerstroken verschillende verplichte rijrichtingen zijnaangegeven. Het gaat er om dat

  beide voorsorteerstroken bestemd zijn om vooruit te rijden enniet bestemd zijn voor

  tegemoetkomend verkeer.

  11 GCS-OVS 01

  BOTSING TUSSEN ELKAAR TEGEMOET RIJDENDE AUTO’S

  Partij A en partij B rijden elkaar tegemoet op een smalle weg.In een bocht komen zij frontaal

  met elkaar in botsing. Op de voorzijde van het door beidepartijen ondertekende schadeformulier

  is aangekruist dat partij A op de rijbaan kwam bestemd voor hettegemoetkomend verkeer. Op

  de achterzijde van het formulier heeft partij A ingevuld dat hijremde maar doorgleed naar de

  andere weghelft tegen partij B. Partij B heeft op de achterzijdeingevuld dat partij A remmend

  rechtdoor gleed op zijn weggedeelte. Uit de situatieschets ophet schadeformulier zou afgeleid

  kunnen worden dat ook partij B op de rijbaan bestemd voor hettegemoetkomend verkeer is

  gekomen. Is OVS 6 van toepassing omdat beide bestuurders nietvolledig op hun eigen weghelft

  hebben gereden of OVS 4 ten nadele van partij A?

  De commissie overweegt dat de situatieschets op hetaanrijdingsformulier een hulpmiddel is bij

  het vaststellen van de toedracht. Dit betekent dat de schetsaltijd in samenhang met andere

  gegevens bekeken moet worden. Op grond van de andere gegevens opde

  aanrijdingsformulieren komt de commissie tot de conclusie datalleen partij A niet volledig op de

  eigen weghelft heeft gereden.

  Botsingsituatie OVS 4 is hier van toepassing.

  Uitspraken 2010 10 GCS-OVS 09

  UITRIT?

  Is er sprake is van het verlaten van een uitrit, waardoor OVS 1van toepassing is? De commissie

  stelt aan de hand van de kenmerken van de weg en de zijweg vastdat er geen sprake is van

  een uitrit. Deze schade valt niet onder OVS 1. Omdat beidemotorrijtuigen elkaar op dezelfde

  weg tegemoet reden, en niet vast staat welke bestuurder geheelop de eigen weghelft heeft

  gereden, valt deze schade onder OVS 6.

  10 GCS-OVS 08

  UITRIT VERLATEN OF PARKEREN.

  Een tractor staat in een toe- of uitgang naar/van een weilandmet de lepels van de hefmast voor

  een stukje over de openbare weg. De tractor wordt met eenmobiele tankinstallatie van brandstof

  voorzien. Er ontstaat een botsing met een op de weg rijdendepersonenauto. De vraag is of de

  tractor moet worden beschouwd als geparkeerd staand of alsuitrit-verlater. In uitspraak 10 GCS-

  OVS 05 oordeelde de commissie dat het rijden uit een uitrit,waarna het voertuig op de weg tot

  stilstand was gekomen omdat het hek moest worden gesloten, tebeschouwen is als een

  kortdurende stilstand die de bijzondere verrichting nietdoorbreekt. De commissie is in deze zaak

  van oordeel dat het tanken niet het karakter heeft van eenkortdurende stilstand waardoor de

 • 2019-55097969-3529/ipouw 18.

  bijzondere verrichting wel wordt doorbroken. Er is dus geensprake van het verlaten van een

  uitrit, maar van parkeren.

  Deze schade valt onder OVS 5.

  10 GCS-OVS 07

  BIJ WISSELING RIJSTROOK IN SCHUINE STAND ACHTEROP AUTOBOTSEN

  Vraag of er nog sprake is van wisselen van rijstrook, botsing inhet aanrakingsvlak of een

  toedracht die feitelijk niet vaststaat. Er vindt een aanrijdingplaats tussen een vrachtwagen en

  een personenauto, die voor de vrachtwagen van de rechter naar delinker rijstrook wisselt. De

  commissie stelt aan de hand van het schadebeeld, een aanvullendetekening van de

  vrachtwagenchauffeur en de verklaring van een getuige vast datde rijstrookwisseling nog niet

  was voltooid. Het wisselen van rijstrook is pas voltooid als deauto zich volledig én in rechte

  stand op de andere rijstrook bevindt.

  Deze schade valt onder OVS 1.

  De commissie wijst er op dat in 07 GCS-OVS 07 is uitgesprokendat ook als een

  rijstrookwisseling dient te gelden de verrichting waarbij deelsnaar een andere rijstrook wordt

  gereden, waarna wordt teruggekeerd naar de oorspronkelijkbereden rijstrook.

  10 GCS-OVS 06

  PARTIJEN NIET EENS OVER DE TOEDRACHT

  Partij A en partij B raken elkaar in een kop-staart botsing. Eris niet vast komen te staan of partij

  A achteruitrijdend tegen de voorzijde van partij B reed of datpartij B vooruit tegen de achterzijde

  van partij A reed. De commissie overweegt dat de OVS vantoepassing is als de feitelijke

  omstandigheden van de botsing onder de omschrijving van één vande botsingsituaties 1 tot en

  met 5 vallen. Voorts overweegt de commissie dat als eenenkelvoudige botsing niet wordt

  geregeld door botsingsituatie 1 tot en met 5, botsingsituatie 6van toepassing is. Deze

  botsingsituatie is ook van toepassing als er bij eenenkelvoudige botsing geen overeenstemming

  bestaat over welke botsingsituatie van toepassing is.

  Deze schade valt onder OVS 6.

  10 GCS-OVS 05

  STILSTAND OP DE WEG NA VERLATEN UITRIT IS GEEN PARKEREN

  Partij B verliet een weiland en bracht zijn bestelauto haaks opde weg tot stilstand om het hek

  te sluiten. Partij A is tegen de stilstaande bestelauto vanpartij B gereden.

  Partij B stelt dat de stilstand van de bestelauto voldoet aan decriteria die in de OVS zijn gesteld

  met betrekking tot parkeren. Partij A stelt dat partij B uit eenuitrit kwam en de stilstand een korte

  onderbreking van het rijden vormt.

  De commissie is van mening dat het verlaten van een weiland iste beschouwen als het uit een

  uitrit oprijden van de weg. Het stilstaan moet dan worden gezienals een korte onderbreking van

  deze handeling die de bijzondere verrichting nietdoorbreekt.

  Deze schade valt onder OVS 1.

  10 GCS-OVS 04

  BOTSING BINNEN AANRAKINGSVLAK IS OVS 3b

  De OVS is, met uitzondering van OVS 3b, alleen van toepassing openkelvoudige botsingen.

  OVS 3b is van toepassing als het om een kettingbotsing gaat. Indit geval botste de bij partij C

  verzekerde bestelauto op de rechter rijstrook van eenautosnelweg in het aanrakingsvlak van

  de bij partij B verzekerde auto. De bij partij B verzekerde autowerd hierdoor naar de linker

  rijstrook geduwd en botste vervolgens in het aanrakingsvlak vande bij partij A verzekerde auto.

  Deze aanrijding voldoet aan de eisen die de OVS aan eenkettingbotsing stelt.

 • 2019-55097969-3529/ipouw 19.

  10 GCS-OVS 03

  OPWAAIEN ZEILDOEK IS GEEN BIJZONDERE VERRICHTING IN DE ZIN VANOVS1

  Vraag of het zijwaarts opwaaien van het zeildoek van eenvrachtauto onder het begrip bijzondere

  verrichting van OVS 1 valt. De bijzondere verrichting van OVS 1het “openen dan wel open laten

  staan van een portier, een (laad)klep of een (laad)deur” heeftalleen betrekking op de portieren,

  kleppen en deuren van een motorrijtuig en ziet niet op andere(al dan niet plotselinge)

  verbredingen of verlengingen van het motorrijtuig. Een keuze diebij de totstandkoming van de

  OVS 2005 is gemaakt en die door de commissie wordt bevestigdomwille van een eenvoudige

  en eenduidige toepassing van de OVS.

  10 GCS-OVS 02

  HET NEGEREN VAN PIJLEN DIE OP EEN PARKEERTERREIN DERIJRICHTING

  AANGEVEN, VALT NIET ONDER RIJDEN IN VERBODEN RIJRICHTING

  Aanrijding op een parkeerterrein tussen een achteruit rijdendeauto en een vooruit rijdende, dan

  wel stilstaande auto. Beide auto’s reden aanvankelijk achterelkaar en negeerden de pijlen op

  het wegdek die de rijrichting aangeven. In uitspraak 09 GCS-OCS01 heeft de commissie beslist

  dat rijden in verboden rijrichting het negeren van bord C2impliceert. Uit de stukken kon de

  commissie niet opmaken dat dit bord was geplaatst. Tevens is decommissie van oordeel dat

  het negeren van de pijlen die op het parkeerterrein derijrichting aangeven, niet moet worden

  uitgelegd als rijden in verboden rijrichting. De schade valtonder OVS 1.

  10 GCS-OVS 01

  GEDEELTELIJKE RIJSTROOKWISSELING

  De personenauto van partij B rijdt voor vrachtauto van partij A.Vanwege een van rechts

  naderende auto moet partij B remmen en met een stuurbewegingnaar links uitwijken. Daarna

  stuurt partij B terug naar de oorspronkelijk bereden rechterrijstrook. De vrachtauto van partij A

  kwam tijdens het terugsturen van partij B op de rechterrijstrook in botsing met deze auto.

  De commissie heeft vastgesteld dat partij B gedeeltelijk delinker rijstrook heeft bereden en

  daarna is teruggekeerd naar de oorspronkelijk bereden rechterrijstrook. Partij A botste daarbij

  met linksvoor tegen rechtsachter bij partij B. Gelet op debreedte van de rijstrook stelt de

  commissie vast dat het niet mogelijk is dat de auto's zich beidevolledig op de rechter rijstrook

  hebben bevonden. Daaruit leidt de commissie af dat derijstrookwisseling van partij B niet als

  volledig voltooid dient te worden beschouwd. Botsingsituatie 1is dus van toepassing.

  Uitspraken 2009 09 GCS-OVS 05

  ONDUIDELIJK OF ÉÉN OF BEIDE MOTORRIJTUIGEN VOLLEDIG OP DEEIGEN

  WEGHELFT HEBBEN GEREDEN

  Twee elkaar tegemoet rijdende motorrijtuigen raken elkaar aan delinker voorzijde. De betrokken

  bestuurders van de motorrijtuigen hebben geen eensluidendeverklaring voor de toedracht van

  de aanrijding en hun verzekeraars ook niet. Uit andere feiten ofomstandigheden kan ook niet

  worden afgeleid wat de exacte toedracht van de aanrijding was.Er is niet duidelijk geworden of

  één of beide elkaar tegemoet rijdende motorrijtuigen nietvolledig op de eigen weghelft hebben

  gereden.

  Deze schade valt onder OVS 6.

  09 OVS-GCS 04

  WANNEER VANGT DE BIJZONDERE VERRICHTING "ACHTERUITRIJDEN"AAN?

  Een auto rijdt achteruit uit een parkeerplaats en botst aan deoverzijde van de weg met een auto

  die bezig is met inparkeren. Deze auto staat deels in hetparkeervak. Ter verbetering van zijn

  positie had de bestuurder de auto in de achteruitversnellinggeplaatst. Op het moment van de

  aanrijding staat deze auto stil. De vraag is ofvoorbereidingshandelingen deel uitmaken van de

  bijzondere verrichting “achteruitrijden”. De commissie beslistdat dit niet het geval is. De

 • 2019-55097969-3529/ipouw 20.

  bijzondere verrichting “achteruitrijden” vangt pas aan op hetmoment dat de auto voor het

  uitvoeren van die verrichting in beweging komt.

  Deze schade valt onder OVS 1.

  09 GCS–OVS 03

  FORMULIER EENZIJDIG GEWIJZIGD: WAT NU?

  Partijen A en B rijden aanvankelijk achter elkaar en botsen opzeker moment. Op de

  situatieschets op het schadeformulier dat door beide partijen isingevuld en ondertekend,

  worden beide voertuigen recht achter elkaar getekend. Naderhandbrengt één van de

  bestuurders eenzijdig wijzigingen aan, waaronder een nieuwesituatieschets. Hierin worden de

  voertuigen voorafgaand aan de aanrijding op verschillenderijstroken getekend. Verzekeraar van

  partij A meent dat de schade valt onder OVS 3a, die van partij Bconcludeert OVS 6.

  De commissie is op basis van het door beide partijenondertekende schadeformulier, de

  beschikbare foto’s van de schades aan beide voertuigen en debevindingen van de expert van

  oordeel dat er zich een botsing heeft voorgedaan binnen hetaanrakingsvlak van partij A. Verder

  ziet de commissie de juistheid van de afwijkende situatieschetsniet bevestigd in de overige

  stukken.

  Deze schade valt onder OVS 3a.

  09 GSC-OVS 02

  KAN ER TERUGGEKOMEN WORDEN OP DE AFHANDELING VOLGENS DE OVS?

  Een verzekeraar betaalt een schade op grond van OVS 2. Na eenherbeoordeling meent

  verzekeraar dat OVS 6 van toepassing is en vordert 50% terug. Decommissie beslist dat met

  de betaling de afhandeling op grond van de OVS definitief is.Dit kan alleen anders zijn als

  sprake is van een duidelijke vergissing. Daarvan is in dit gevalgeen sprake.

  Er kan niet op een afhandeling op grond van de OVS wordenteruggekomen.

  09 OVS-GCS 01

  LEIDT HET NEGEREN VAN HET BORD C6 'GESLOTEN VOOR MOTORRIJTUIGENOP

  MEER DAN TWEE WIELEN' TOT IN VERBODEN RIJRICHTING RIJDEN?

  Partij B negeert bord C6 'gesloten voor motorrijtuigen op meerdan twee wielen’ en botst met de

  achteruit uit een parkeervak rijdende partij A. De commissie isvan oordeel dat het in verboden

  rijrichting rijden, het negeren van bord C2, C3 en/of C4impliceert. Het negeren van bord C6 is

  niet het negeren van een verboden rijrichting zoals bedoeld inde OVS en het is daarom geen

  bijzondere verrichting.

  Deze schade valt onder OVS 1.

  Uitspraken 2008 08 GCS-OVS 04

  VAN RIJSTROOK WISSELEN? BEVINDINGEN POLITIE

  Op een autosnelweg vindt een aanrijding plaats tussen tweemotorrijtuigen. Partij A rijdt over de

  middelste van drie rijstroken en partij B over de linkerrijstrook. De Technische- en

  Ongevallendienst van de Verkeerspolitie neemt op grond van decombinatie van de aangetroffen

  bumperonderdelen en het begin van het glij-/krasspoor op demiddelste rijstrook aan dat de

  aanrijding op de middelste rijstrook plaatsvond. Volgens decommissie kon de Verkeerspolitie

  uit deze sporen afleiden dat de aanrijding op de middelsterijstrook plaatsvond. Uit de ter

  beschikking gestelde stukken blijkt volgens de commissievoldoende dat partij B van rijstrook

  naar rechts is gewisseld waarna een aanraking met partij Aplaatsvond. Wat de oorzaak van het

  naar rechts gaan is geweest, maakt voor de beoordeling, welkebotsingsituatie van de OVS van

  toepassing is, niet uit. Partij B was bezig met een bijzondereverrichting.

  De schade valt onder OVS 1.

 • 2019-55097969-3529/ipouw 21.

  08 GCS-OVS 03

  BIJ SCHADE AAN EIGEN TWEEDE AUTO IS DE OVS VAN TOEPASSING

  Partij A rijdt uit parkeerstand tegen de geparkeerd staande autoB waarvan partij A tevens

  eigenaar is. De vraag is of de OVS van toepassing is nu artikel11 van de OVS volgt dat

  verweren, die volgens de WAM aan de benadeelde kunnen wordentegengeworpen ook door

  de verzekeraars aan elkaar kunnen worden tegengeworpen. Partij Akan op grond van het

  gemene recht niet jegens zichzelf aansprakelijk zijn en derhalvenooit als een benadeelde in de

  zin van de WAM aangemerkt worden. Er is dus geen vorderingsrechtop grond van gemeen

  recht. De commissie oordeelt dat er in het voorliggende gevalgeen sprake kan zijn van een

  verweer dat aan de benadeelde tegengeworpen zou kunnen worden.Daarmee is gegeven dat

  de WAM-uitsluiting en dus ook artikel 11 van de OVS in dit gevalniet ingeroepen kan worden.

  Deze schade valt onder de OVS.

  Ten overvloede wordt opgemerkt dat als een dief in een gestolenauto schade aan een

  benadeelde veroorzaakt, de dief jegens de benadeelde weliswaaraansprakelijk is, maar de

  WAM-verzekeraar een beroep kan doen op een toegestaneWAM-uitsluiting.

  08 GCS-OVS 02

  RECHTDOOR – LINKSAF OP KRUISPUNT. VOORRANGSPLICHT KAN NIETWORDEN

  VASTGESTELD

  Op een kruispunt, beveiligd door middel van verkeerslichten,komt een links afslaande

  personenauto in botsing met een rechtdoorgaande personenauto.Partijen zijn het niet eens

  over de vraag of de verkeerslichtinstallatie correct werkte ophet moment dat de partijen het

  kruispunt opreden. De commissie komt tot het oordeel dat decorrecte werking van de

  verkeerslichtinstallatie niet kan worden vastgesteld, waardoorook niet kan worden vastgesteld

  welke partij voorrangsplichtig was. Daarom is botsingsituatie 2niet van toepassing en beslist de

  commissie dat botsingsituatie 6 moet worden toegepast.

  08 GCS-OVS 01

  VOERTUIG IN RECHTE STAND: GEEN FASE VAN KEREN

  Partij A vermindert vaart en geeft richting aan om ter hoogtevan een zijweg te kunnen keren. In

  een poging om de remmende partij A te ontwijken botst partij Btegen de linkerzijde van het

  voertuig van partij A. Is de gedraging van partij A tebeschouwen als een fase van het keren

  als bijzondere verrichting? De commissie heeft in 07 GCS-OVS 03bepaald dat het uiterst rechts

  en in rechte stand van de weg gaan stilstaan niet te beschouwenis als een fase van het keren.

  In deze zaak oordeelt de commissie dat het in rechte standafremmen evenmin te beschouwen

  is als een fase van het keren. De commissie merkt op dat er welsprake kan zijn van het

  aanvangen van keren indien het kerende voertuig zich in eenschuine stand bevindt ten opzichte

  van de as van de weg.

  De schade valt onder OVS 6.

  Uitspraken 2007 07 GCS-OVS 07

  TERUGKEER NAAR OORSPRONKELIJKE RIJSTROOK IS ÓÓKRIJSTROOKWISSELING.

  Bij het rechtsafslaan komt de oplegger van een vrachtauto,partij A vanwege het uitzwenken

  deels op de linker rijstrook terecht. Daar ontstaat een botsingmet de daarnaast op de linker

  rijstrook rijdende partij B. Is hier sprake vanrijstrookwisseling in de zin van OVS 1 of niet? In

  uitspraak 05 GCS-OVS 03 heeft de commissie gedefinieerd dat alsrijstrookwisseling wordt

  beschouwd een zijdelingse verplaatsing over rijstroken, bestemdom in dezelfde richting te

  berijden, waarbij de manoeuvre als voltooid wordt beschouwd ophet moment dat het wisselende

  voertuig volledig én in rechte stand de ANDERE rijstrook heeftbereikt. De commissie heeft naar

  aanleiding van dit geschil de definitie uitgebreid met detoevoeging dat eveneens als

  rijstrookwisseling wordt beschouwd de verrichting waarbij eenmotorrijtuig gedeeltelijk van de

  ene naar de andere rijstrook rijdt, waarbij deze ook alsvoltooid moet worden beschouwd zodra

 • 2019-55097969-3529/ipouw 22.

  het motorrijtuig volledig en in rechte stand op deOORSPRONKELIJK bereden rijstrook is

  teruggekeerd. Hetzelfde geldt ook bij het (gedeeltelijk)wisselen van rijbaan.

  Deze schade valt onder OVS 1.

  07 GCS-OVS 06

  BIJ ONTBREKEN VOORRANGSGERECHTIGDE PARTIJ IS OVS 2 NIET VANTOEPASSING

  Partij A, een rechts afslaande vrachtauto, komt in botsing meteen uit tegenovergestelde richting

  naderende partij B, een bestelauto. De weg waar beide partijenrijden maakt een scherpe bocht

  en krijgt na de bocht een andere naam. De vrachtauto wilrechtsaf een zijweg inslaan. De

  bestelauto komt op de weghelft bestemd voor het tegemoetkomendverkeer. Naar het oordeel

  van de commissie is er sprake van een doorgaande weg waaroppartijen elkaar naderen. De

  weg maakt weliswaar een scherpe bocht en krijgt na de bocht eenandere naam, maar optisch

  gezien gaat het hier onmiskenbaar om één en dezelfde weg. Er issprake van een T-splitsing en

  de zijweg is de poot van de T-splitsing. Er bestaat geenvoorrangsregel die de rangorde tussen

  een rechtsafslaand en een tegemoetkomend rechtdoorgaandmotorrijtuig in een dergelijke

  situatie regelt. Omdat voor geen van beide bestuurders eenvoorrangsverplichting gold, is niet

  voldaan aan alle voorwaarden van OVS 2. De aanrijding isontstaan doordat de bestelauto niet

  volledig op de eigen weghelft reed.

  Deze schade valt onder OVS 4.

  07 GCS-OVS 05

  OVS VAN TOEPASSING BIJ ONTBREKEN VAN SUBROGATIE?

  Partij A rijdt achteruit tegen de geparkeerde auto van partij B.Partij A is de vader van partij B.

  Kan de op grond van artikel 7:962 lid 3 BW niet-gesubrogeerdecascoverzekeraar van partij B

  de uitgekeerde schade op grond van de OVS verhalen?

  Het is naar de mening van de commissie niet noodzakelijk enwenselijk om bij de toepassing

  van de OVS rekening te houden met het eventueel ontbreken vaneen vordering van de

  cascoverzekeraar, bijvoorbeeld op grond van artikel 7:962 lid 3BW. De OVS is een regeling

  tussen verzekeraars. Verzekerden vallen buiten het bereik van deOVS. Verhaal op grond van

  de OVS verstoort niet de relatie tussen verzekerden endoorkruist daarmee niet de bedoeling

  van artikel 7:962 BW. De werking van de OVS wordt nietondergraven door in die relatief

  zeldzame gevallen waarin geen sprake is van een vorderingsrecht,verhaal op grond van de

  OVS toch toe te staan. Toepassing van de OVS kan aldus helder eneenvoudig worden

  gehouden.

  De schade valt onder de OVS.

  07 GCS-OVS 03

  BIJZONDERE VERRICHTING KEREN OF NIET?

  Partij B staat gedeeltelijk op de rijbaan en gedeeltelijk in deberm. Partij A rijdt met de rechter

  voorzijde tegen de linker achterzijde van de het motorrijtuigvan partij B. De bedoeling van partij

  B is, na partij A te hebben doorgelaten, te keren en door terijden. De commissie is van oordeel

  dat het uiterst rechts van de weg en in rechte stand totstilstand brengen van een motorrijtuig

  niet is te beschouwen als een van de fases van het keren. PartijA raakte partij B niet in het

  aanrakingsvlak.

  Deze schade valt onder OVS 6.

  07 GCS-OVS 02

  WERKVERKEER OVER AFGESLOTEN WEG: UITRIT OF KRUISPUNT?

  Partij B rijdt met een vrachtauto als werkverkeer over een inverband met wegwerkzaamheden

  voor het overige rijverkeer afgesloten rijbaan van eenvoorrangsweg. Partij A rijdt met een

  personenauto over de andere rijbaan van deze weg en slaatlinksaf via een niet voor het

  rijverkeer afgesloten doorgang. Op het grensvlak tussen de doorde vrachtauto bereden rijbaan

  en de doorgang bevinden zich haaientanden op de weg voor depersonenauto. Op de doorgang

  ontstaat een botsing tussen de vrachtauto en de personenauto.Dient de personenauto voorrang

 • 2019-55097969-3529/ipouw 23.

  te verlenen of verlaat de vrachtauto een uitrit? De commissiestelt vast dat de door de vrachtauto

  bereden rijbaan nog maar een beperkte bestemming had. Decommissie heeft daarbij in

  aanmerking genomen dat er duidelijk sprake was vanwegwerkzaamheden, het wegdek van de

  rijbaan was weggefreesd, de rijbaan was afgesloten voor hetrijverkeer en alleen overdag door

  werkverkeer kon worden bereden. Op grond hiervan concludeert decommissie dat partij B een

  uitrit verliet.

  Botsingsituatie OVS 1 is hier van toepassing.

  Uitspraken 2006 06 GCS-OVS 06

  ACHTEROPGEREDEN NA VERLATEN UITRIT WEL OF NIET BINNENAFSTAND-

  CRITERIUM?

  Partij A rijdt op een voorrangsweg waar maximaal 80 km/u geredenmag worden. Partij B komt

  van rechts uit een uitrit de voorrangsweg oprijden. Partij Abotst achterop partij B. De vraag is

  of de aanrijding heeft plaatsgevonden binnen de afstandnorm van25 meter waardoor er sprake

  is van een bijzondere verrichting in de zin van botsingsituatie1 of daarbuiten in welk geval

  sprake is van een kop-staartbotsing in de zin vanbotsingsituatie 3. Uit het schadeformulier volgt

  dat de botsing plaatsvond

(PDF) SAMENVATTINGEN OVS-UITSPRAKEN - Verzekeraars · 2020. 12. 23. · De OVS sluit zoveel mogelijk aan bij het gemene recht. De verklaring van een inzittende kan op grond daarvan in beginsel - DOKUMEN.TIPS (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated:

Views: 6795

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.